Wzory wniosków PDF Drukuj Email
piątek, 29 października 2010 08:42

> CZĘŚĆ OGÓLNA

 

> OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


> OSOBY FIZYCZNE NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


> PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN


> KONTROLA PODATKOWA


> RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA


> REJESTRACJA PODATNIKÓW


> EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

 

> POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE

 

> INFORMACJA PUBLICZNA

 


Część ogólna
Wnioski
F-101 WNIOSEK W SPRAWIE STWIERDZENIA NADPŁATY PODATKU

F-102 ODWOŁANIE OD DECYZJI ORGANU PODATKOWEGO
F-103 ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE ORGANU PODATKOWEGO
F-104 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU FAKTYCZNEGO W CELU ZMIANY DECYZJI OSTATECZNEJ USTALAJĄCEJ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO NA DANY OKRES
F-105 WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI OSTATECZNEJ
F-106 WNIOSEK O SPROSTOWANIE BŁĘDÓW RACHUNKOWYCH ORAZ INNYCH OCZYWISTYCH OMYŁEK W DECYZJI/POSTANOWIENIU ORGANU PODATKOWEGO
F-107 WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONEGO DECYZJĄ OSTATECZNĄ NACZELNIKA DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
F-108 WNIOSEK O ROZLICZENIE OSOBY ZMARŁEJ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
F-109 WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY O ZASTOSOWANIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
F-110 WNIOSEK OSOBY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O ZASTOSOWANIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ

F-111 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODZIE/ O PRZYCHODZIE/ PODATKU NALEŻNYM

F-112 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH BĄDŹ STWIERDZAJĄCYCH STAN ZALEGŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ
F-113 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH BĄDŹ STWIERDZAJĄCYCH STAN ZALEGŁOŚCI OSOBY PRAWNEJ/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
F-114 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  O WYSOKOŚCI WPŁACONYCH ZALICZEK/WPŁACONEGO PODATKU
F-115 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA O NABYCIU SPADKU
F-116 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU NABYCIA SPADKU
F-117 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE DAROWIZNY/NIEODPŁATNEGO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI
F-118 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE  ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU ZASIEDZENIA
F-119 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  O ZAREJESTROWANIU JAKO PODATNIK VAT CZYNNY LUB VAT ZWOLNIONY
F-120 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO STAN FAKTYCZNY LUB PRAWNY DOTYCZĄCY REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

F-122 WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW
Osoby prowadzące działalność gospodarczą
F-124 ZAWIADOMIENIE OSOBY DUCHOWNEJ O OBJĘCIU FUNKCJI O CHARAKTERZE DUSZPASTERSKIM

PIT-6/PIT-6L DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

ZGŁOSZENIE KASY PRZEZ PODATNIKA

F-125 WNIOSEK W SPRAWIE ZWROTU KWOTY WYDATKOWANEJ NA ZAKUP KASY REJESTRUJĄCEJ

F-126 WNIOSEK PODATNIKA W SPRAWIE 25 - DNIOWEGO ZWROTU NADWYŻKI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

F-127 WNIOSEK W SPRAWIE ZWROTU NALICZONEGO PODATKU VAT

PIT-16 WNIOSEK O ZASTOSOWANIE OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

F-128 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO

VAT-23 INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKÓW TRANSPORTU

VAT-24 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU PRZYWOZU Z INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ŚRODKA TRANSPORTU

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
F-130 WNIOSEK O ZWOLNIENIE PŁATNIKA Z OBOWIĄZKU POBORU ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY

VZM WNIOSEK O ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1.05.2004R.
VZM-1A WYKAZ FAKTUR I WARTOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW, ODLICZONYCH W RAMACH ULG MIESZKANIOWYCH, OPODATKOWANYCH PODATKIEM VAT WG STAWKI 22%
VZM-1B WYKAZ FAKTUR I WARTOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW, NIEODLICZONYCH W RAMACH ULG MIESZKANIOWYCH, OPODATKOWANYCH PODATKIEM VAT WG STAWKI 22%
VZM-1C WYKAZ FAKTUR I WARTOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW, NIEODLICZONYCH W RAMACH ULG MIESZKANIOWYCH, OPODATKOWANYCH PODATKIEM VAT WG STAWKI 23%
Podatek od spadków i darowizn
SD-3 ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

SD-3/A INFORMACJA O POZOSTAŁYCH NABYWCACH RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

SD-Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
Kontrola podatkowa
F-133 ZASTRZEŻENIA LUB WYJAŚNIENIA DO PROTOKOŁU KONTROLI PODATKOWEJ

F-134 SPRZECIW PRZEDSIĘBIORCY WOBEC PODJĘCIA I WYKONYWANIA PRZEZ ORGAN KONTROLI CZYNNOŚCI Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rachunkowość podatkowa
F-135 WNIOSEK O ZALICZENIE WPŁATY/NADPŁATY/ZWROTU PODATKU VAT NA POCZET ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ORAZ BIEŻĄCYCH LUB PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

F-136 WNIOSEK O PRZEKSIĘGOWANIE MYLNIE DOKONANEJ WPŁATY

Rejestracja podatników
NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM
NIP-7 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM
NIP-5/W WNIOSEK/INFORMACJA O NADANYM NUMERZE IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
VAT-R ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

ZAP-3 - ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM

Egzekucja administracyjna

F-138 ZARZUTY W SPRAWIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

F-139 ŻĄDANIE WYŁĄCZENIA RZECZY/PRAW MAJĄTKOWYCH SPOD EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

F-140 WNIOSEK W SPRAWIE ZWOLNIENIA RZECZY/PRAW MAJĄTKOWYCH Z EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

F-141 WNIOSEK W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
F-142 SKARGA NA CZYNNOŚCI ORGANU EGZEKUCYJNEGO /NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

F-143 WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE WYSOKOŚCI KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

F-144 WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA/ROZŁOŻENIA NA RATY KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH POWSTAŁYCH W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

F-145 WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

F-146 ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO

F-147 WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH

F-148 WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH

F-149 WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ
Postępowanie karne skarbowe
F-150 ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA/WYKROCZENIA SKARBOWEGO

F-151 ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA/WYKROCZENIA SKARBOWEGO W TRYBIE INSTYTUCJI "CZYNNEGO ŻALU"

F-152 WNIOSEK SPRAWCY O ZEZWOLENIE NA DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

F-153 ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O ODMOWIE WNIESIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

F-154 ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA

F-155 ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O ZAWIESZENIU DOCHODZENIA

F-156 ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

F-157 ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE DOWODÓW RZECZOWYCH

F-158 ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU SPRAWY WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI

F-159 ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O ODMOWIE PRZYJĘCIA ZAŻALENIA

Informacja publiczna
F-160 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 
Copyright © 2015 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.